Blog

Külföldiek ingatlanszerzése Magyarországon

Frissítve: 2022.07.02.

Ha külföldinek minősülsz, vagy külföldivel együtt vásárolsz ingatlant, speciális szabályok szerinti engedélyeztetési eljárást kell lefolytatni a külföldi személy tulajdonszerzésére.

Miért kell engedélyeztetni a külföldiek tulajdonszerzését?

A Magyar Állam védi a magyar ingatlantulajdonokat, különös tekintettel a magyar termőföldre. A földforgalmi törvény ki is mondja, hogy külföldi személy nem szerezheti meg magyar termőföld tulajdonjogát. Emellett közérdek fűződik ahhoz, hogy olyan külföldi személy, aki pl. büntetett előéletű, ne szerezhessen ingatlantulajdont Magyarországon. Külföldieknek csak termőföldnek nem minősülő ingatlan esetében van lehetőségük tulajdonszerzésre, azonban esetükben egy speciális engedélyeztetési eljárást kell lefolytatni, mely eljárást lefolytatását követően az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal adja meg a külföldi személy tulajdonszerzésére vonatkozó engedélyt. A kormányhivatal az engedély megadását meghatározott feltételek fennállása esetén meg is tagadhatja.

Külföldi nem egyenlő a nem magyar állampolgárral / céggel

A magyar állampolgárokkal egy tekintet alá esik az olyan természetes személy is, aki az Európai Unió állampolgára, vagy az EGT gazdasági térségben részes ország állampolgára (Izland, Liechtenstein és Norvégia), vagy svájci állampolgár, valamint az olyan jogi személyek, akiknek ugyanezen a területen található a székhelyük (EU, EGT, vagy Svájc). Így e természetes és jogi személyek anélkül szerezhetnek ingatlantulajdont Magyaroszágon, hogy a megszerezni kívánt ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz engedélykérelmet nyújtsanak be, csupán arra van szükség, hogy a mentesülésről a megfelelő jogszabályi hivatkozás a szerződésbe legyen foglalva. Fontos megjegyezni, hogy az Egyesült Királyság 2021. január 1-től már nem az Európai Unió tagja, így állampolgárai és jogi személyei ingatlanszerzése esetén kötelező lefolytatni az engedélyeztetési eljárást.

A külföldiek ingatlanszerzésére vonatkozó engedélyeztetési eljárás

Ha a külföldi személy olyan ingatlan tulajdonát kívánja megszerezni, amelyet a földforgalmi törvény nem tilt (lakások, lakóházak és egyéb nem mező- és erdőgazdasági földterületek), az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál kell kérelmet benyújtania az ingatlanszerzésének engedélyeztetése iránt. Amennyiben ezt nem teszi meg, és az engedélyét nem csatolja a tulajdonjog bejegyzési kérelméhez, az ingatlan-nyilvántartási szerv (földhivatal) el fogja utasítani a tulajdonjog bejegyzési kérelmét.

Az engedélyeztetési eljárás illetéke 50.000,- Ft amelyet a kormányhivatalnak kell megfizetni. A kormányhivatal eljárásra vonatkozó ügyintézési határideje 45 nap, ami azt jelenti, hogy legkésőbb 45 napon belül határoznia kell az engedély megadásáról, vagy a kérelem elutasításáról.

A fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelem elbírálása során megvizsgálja, hogy az ingatlanszerzés nem sért-e:

- közérdeket (pl. a kérelmező külföldi kiutasítás, vagy beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt áll, elfogatóparancsot adtak ki ellene, vagy büntetett előéletű, vagy egyéb közbiztonsági, közrendi, vagy közegészségügyi okból sérti a közérdeket az ingatlanszerzése)

- önkormányzati érdeket (az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat polgármesterének nyilatkozata alapján)

Ha az ingatlant vásárolni szándékozó külföldi személy nem ért egyet az engedély iránti kérelmének elutasításával, fellebbezési lehetősége ugyan nincs, de a döntés ellen közigazgatási pert indíthat a határozat vele történő közlésétől számított 30 napon belül.

A kormányhivatal pozitív elbírálása esetén az engedélyt az ügy irataival együtt a külföldi személy tulajdonjog bejegyzési kérelméhez kell csatolni, amely alapján a földhivatal véglegesen bejegyzi a tulajdonjogát az adásvétel szerződésben és a tulajdonjog-bejegyzési kérelemben feltüntetettek szerint. Az ügyvédi díj mellett a bejegyzés további költsége ingatlanonként 6.600,- Ft.

Ha az ingatlanvásárlásod során külföldi személy tulajdonszerzésének a lebonyolítása is szükséges, illetve kétnyelvű dokumentációra van szükség, a további- angol és magyar nyelvű - tájékoztatás, vagy ajánlatkérés céljából keress alábbi elérhetőségeim bármelyikén! Fordítóirodák bevonásával bármilyen nyelven ellátjuk a jogi képviseletet külföldiek ingatlanvásárlása során.

📞+36304572289

📧drszalai@drszalailegal.hu

Kapcsolatfelvétel

Jogvélemény / ajánlatkérés

Az adatok elküldését követően telefonon, vagy e-mailben felvesszük veled a kapcsolatot, és egy előzetes jogvélemény keretében tájékoztatunk a hasonló ügyek szokásos menetéről és a már ismert várható költségekről. A kapcsolatfelvétel, első konzultáció és előzetes jogvélemény díjmentes, anyagi kötelezettséget nem jelent.